Sede electrónica Concello de Paderne

00:16:27 Luns 24 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de obra

Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza (están suxeitos a licenza os actos que requiren proxecto de edificación e outros supostos) e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. Quen promova actos de uso do solo e do subsolo comunicará ao concello a intención de levar a cabo o acto cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda comezar a súa execución.
Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado, a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do concello.
(Art. 142.3 e 146 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende está páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

 • Comunicación Previa de Obra.
 • En caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa solicitante, coa autorización escrita desa última ou copia do poder para actuar en representación.
 • Descrición suficiente das características do acto de que se trate: dimensións/medicións/número de elementos a substituir (ventás, portas, etc...), en metros cadrados ou metros lineais, altura, etc... cun esbozo ou descrición gráfica.
 • No seu caso, proxecto técnico (identificando ao persoal técnico habilitado ao efecto) esixible legalmente e declaración do persoal técnico ou persoal técnico facultativo que autorice o proxecto de que este cumpre en todos os seus extremos coa ordenación urbanística de aplicación.
 • Orzamento detallado.
 • Fotografías de estado actual (previo á realización da obra) en caso de obras de reparación.
 • Copia das restantes autorizacións e, no seu caso, concesións administrativas cando fosen legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de haberse solicitado o seu outorgamento.
 • Documento de avaliación ambiental, se é o caso.
 • Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes autorizacións, concesións ou informes sectoriais cando fosen legalmente esixibles.
 • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s.
 • Informe preceptivo xustificativo (a oficina de recadación máis próxima ao Concello de Paderne é a correspondente á Excma. Deputación provincial da Coruña en Betanzos na dirección Pintor Seijo Rubio, 8 Local 5 - 15300 Betanzos) de estar ao corrente cos tributos municipais.
 • Deberá achegarse xustificante de pago do I.C.I.O. segundo Ordenanza reguladora do imposto de construción, instalación e obras que ascende ao 2,5% do orzamento de execución material. Conta aberta no Banco Santander a nome do CONCELLO / CONCELLO DE PADERNE, ES33 0030 6087 8507 0001 2271 polo importe da presente autoliquidación de :………………………. (importe de execución material x 0,025).
 • Outra Documentación.

A ausencia de documento algún dos esixidos comportará automaticamente a consideración de que a solicitude está incompleta, e non proseguirá a tramitación do expediente non producíndose o inicio de cómputo de prazos, como sería o caso da ausencia de xustificación de pago en calquera Entidade Bancaria , do importe do ICIO anteriormente consignado.

Nome: Comunicación Previa de Obra.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica

Taxas/impostos: Consultar ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                  Presencial.