Sede electrónica Concello de Paderne

07:34:49 Martes 23 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición na piscina municipal e cursos de natación

O obxecto do presente procedemento administrativo é facilitar a xestión de solicitudes de inscrición na piscina municipal e cursos de natación.

Conforme o artígo 28 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo  común das Administracións Públicas, a persoa solicitante ten dereito a non aportar  documentos que xa se encontran no poder da Administración. A estos efectos, a persoa solicitante deberá indicar en qué momento e ante qué órgano administrativo presentou o citado documento.

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta do interesado (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN OU DE FORMA PRESENCIAL)
E preciso achegar:

  • Copia (anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade do interesado en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía do interesado, será preciso aportar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente firmado, no cal o interesado (outorgante) outorga a súa representación ao solicitante (representante).
  • Volante ou certificado de empadronamento.

Nome: Solicitude de inscrición na piscina municipal e cursos de natación.

Unidade tramitadora:
Deportes.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Prazo de execución:
 os meses de apertura.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.